کارگاه مقدماتی روش تحقیق

حجم فایل : 687.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 86
بنام خدا 1 کارگاه مقدماتی روش تحقیق
انتظارات از فراگیران در پایان این مبحث فراگیر قادر باشد تحقیق علمی را تعریف نماید.
فراگیر قادر باشد مشکلات محیط خود را با استفاده از فنون مساله یابی فهرست نماید.
فراگیر قادر باشد حداقل 4 مورد از معیارهای انتخاب یک عنوان مناسب پژوهشی را نام ببرد.
فراگیر اصول صحیح نوشتن بیان مساله را توضیح دهد.
فراگیر قادر باشد با تکیه بر اصول انجام تحقیق علمی، یک عنوان مناسب انتخاب و بیان مساله آن را بنویسد.
فراگیر قادر باشد عنوان و بیان مساله یک طرح پژوهشی را نقد و بررسی نماید. 2 معناي تحقيق تحقيق: به معناي درست گردانيدن، پيدا کردن، يافتن يا جستجوي حقيقت
تحقيق به روش علمي: مجموعه مقررات و قواعدي که چگونگي جستجو براي يافتن حقايق مربوط به يک موضوع را نشان مي دهد.
تحقيق: عملي منظم است که در نتيجه آن پاسخ هائي براي سوالات مندرج در موضوع تحقيق بدست خواهد آمد .
Research : systematic investigation to establish facts 3 سابقه تحقيق همراهي تحقيق با آدمی در طول تاريخ
شيوه ها و روش های مختلف انجام آن
ضرورت تحقيق از ديدگاه فردی و ديدگاه اجتماعی
ضرورت انجام تحقيق از ديدگاه علمی
تحقيق را  مايه حيات علم دانسته اند و بدون انجام تحقيق علم همچون آبی که در جائی مانده باشد دچار گنديدگی و به لجنزار تبديل خواهد شد.  4 اهمیت تحقیق و پژوهش تحقیق و پژوهش نیروی محرک توسعه پایدار در تمامی حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... است.
پژوهش، محقق و پژوهشگر را بر آن می دارد تا به جستجوی حقیقت بپردازد و از تعصب و مطلق گرایی بپرهیزد.
تحقیق و پژوهش، عنصر نجات دهنده انسان و عامل بلوغ و دست یافتن وی به زندگی آرمانی است.
پژوهشگری زاییده فطرت پرسشگر انسان و در ذات او نهادینه است.
اهمیت تحقیق و پژوهش
تصمیم گیری و عمل بر مبنای پژوهش از اتلاف منابع و امکانات جلوگیری کرده و با افزایش دقت و سرعت باعث بهبود بهره وری در حوزه های مختلف کاری می شود.
پژوهش مولد علم است و باعث رشد شتابان علم می شود.
همانطور که فردوسی می سراید: توانا بود هر که دانا بود، اساس قدرت علم و دانایی است و نظریه پردازان امروز دنیا نیز معتقدند: قدرت = دانایی .
تقویت روحیه کار گروهی و استفاده از مشاوران
5 کاربردهاي تحقيق حل مسئله خاص
کاربرد آموزشي
پيشگيري از حوادث و اتفاقات
کاهش هزينه ها (سازمانها و جامعه)
ارزش باليني و درماني
توسعه دانش و علم
ترکيبي از موارد فوق 6 مراحل انجام یک تحقیق علمی انتخاب موضوع
بیان مساله
مروری بر متون
اهداف، فرضیات و سوالات
تبیین و تعریف متغیرها
نوع و روش مطالعه
جامعه پژوهش و حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار گردآوری داده ها
پایایی و روایی ابزار گردآوری
7 آغاز تحقيق جان ديوئي معتقد ...

خرید آنلاین